การรณรงค์ต่อต้าน สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของ Makita ในประเทศไทย

การรณรงค์ต่อต้าน สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของ Makita ในประเทศไทย
การรณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของมากิตาในประเทศไทย

        Makita Corporation เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยใช้เครื่องหมายการค้า MAKITA ในหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม อย่างไรก็ดี ความเป็นที่นิยมดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์ตกเป็นเป้าของการปลอมและเลียนแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

    ในการป้องกันและคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารวมถึงชื่อเสียง เราจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการที่จำเป็นต่างๆในเชิงรุกเพื่อจัดการกับการปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฎหมายกำหนด การประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย และการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดในกรณีที่มีความจำเป็น

    ในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าของเราได้จดทะเบียนและรับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเป็นทางการไว้แล้ว เราและ บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และ DSI เพื่อปราบปรามสินค้าปลอมและเลียนแบบโดยในปีที่ผ่านมานี้ เราได้ประสานงานกับหน่วยราชการดังกล่าวในการตรวจค้น จับกุมผู้ละเมิดและยึดสินค้า MAKITA ปลอมได้กว่า 2,000 รายการ ยกตัวอย่างเช่น ใบเลื่อยวงเดือน ใบตัด เลื่อยโซ่ไฟฟ้า แปรงถ่าน สว่านไฟฟ้า สว่านแบตเตอรี่ ปืนตะปู และอื่นๆ นอกจากนี้ เราได้ยึดสติ๊กเกอร์และป้ายติดสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย MAKITA ซึ่งพิมพ์เตรียมไว้สำหรับติดกับเครื่องมือไฟฟ้าปลอมได้กว่า 12,000 ชิ้น 

    โปรดทราบว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย การจัดจำหน่าย เสนอจำหน่ายนำเข้า สินค้าเลียนแบบ เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษ จำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการผลิต จำหน่าย เสนอจำหน่าย นำเข้า หรือ มีไว้เพื่อจำหน่าย สินค้าเลียนแบบ เป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนั้น มากิตาสามารถฟ้องคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าสินค้าปลอมหรือเลียนดังกล่าวในทางแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายและขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยุติการละเมิดได้อีกด้วย

    หากท่านมีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MAKITA ที่ปลอมหรือเลียนแบบโปรดติดต่อ บริษัท ไทยเส็ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่อีเมล sales@thaiseng.in.th หรือติดต่อ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนทางกฎหมายของเรา ได้ที่อีเมล mail@dsb.co.th หรือ rutorn@dsb.co.th

Makita's Campaign against IP-Infringing Goods in Thailand

    Makita Corporation is recognized by consumers worldwide as one of the foremost manufacturers of high-quality power tools. Our products, which bear the distinctive 
trademark MAKITA in various forms                              
are known for their unparalleled quality, reliability and innovation. Unfortunately, the popularity of our products has inevitably made them prime targets for counterfeiting and imitation.

    To protect our trademarks and good reputation, we are determined to use all necessary measures to proactively combat counterfeiting and imitation, which include conducting extensive public awareness campaigns, registering our IP-related rights as required by law, collaborating with regulatory authorities and, where necessary, taking legal action against infringers.

    In Thailand, with our trademarks officially registered and protected by the law, we and our local business partner, Thai Seng International (Thailand) Co., Ltd., have worked closely with law enforcement authorities such as the Royal Thai Police, the Customs Department and the Department of Special Investigation (DSI) to combat counterfeiting and imitation. In recent years, the efforts have proven to be fruitful. In 2023 and early 2024, we joined force with the authorities to conduct raids and seizures to have more than 2,000 counterfeit MAKITA items seized, including circular saw blades, electric chainsaws, carbon brushes, electric drills, nail guns, screwdriver guns, water sprayers, and laser measurement instruments. Moreover, 12,000 counterfeit MAKITA stickers and labels printed to be used with counterfeit power tools were also seized. Photographs of some of the seized goods are enclosed/attached with this letter.

    It should be noted that, under Thailand’s Trademarks Act, the manufacture, sale, offering for sale, importation or possession for sale of counterfeit goods is a criminal offense punishable with imprisonment of up to 4 years or a fine of up to 400,000 baht or both and the manufacture, sale, offering for sale, importation or possession for sale of imitative goods is a criminal offense punishable with imprisonment of up to 2 years or a fine of up to 200,000 baht or both. Moreover, under civil law, Makita can also take civil action against those involved in the manufacture of or the trade in counterfeit or imitative goods to seek damages and injunctions.
    If you have any queries, comments, or information regarding counterfeiting or imitative MAKITA products in Thailand, please contact Thai Seng International (Thailand) Co., Ltd. at the e-mail address sales@thaiseng.in.th or our local legal representative, Domnern Somgiat & Boonma Law Office Limited at the e-mail address mail@dsb.co.th or rutorn@dsb.co.th.